Czym jest rodzina zastępcza

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem praw, a także zapewnieniem warunków do prawidłowego rozwoju i wychowania odpowiedniego stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym m.in.: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju zainteresowań oraz właściwej edukacji.

Rodzaje Form Pieczy Zastępczej

RODZAJE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodzina zastępcza: 

spokrewniona – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra) Kandydaci na rodzinę zastępczą spokrewnioną przechodzą szkolenie według indywidualnego planu, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

niezawodowa – może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem (ciocia, wujek, osoba obca) Kandydaci na rodzinę niezawodową przechodzą przez proces kwalifikacyjny, który obejmuje m.in. obowiązkowe szkolenie w wymiarze 60 godzin. Co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

zawodowa – to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie tej funkcji. Tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

rodzina zastępcza zawodowa może pełnić funkcję specjalistycznej w której przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub te, które mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym czyli zostają umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi lub  pełnić funkcję pogotowia rodzinnego do której trafiają dzieci głównie w wyniku interwencji gdzie dziecko przebywa do 4 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do momentu rozstrzygnięcia sytuacji prawnej dziecka.

rodzinny dom dziecka – tworzą osoby niespokrewnione z dzieckiem i umieszcza się w nim od 4 do 8 dzieci, sprawują opiekę nad dziećmi pozbawionymi właściwej pieczy ze strony rodzin naturalnych. Dzieci mogą pozostawać w rodzinnych domach do chwili powrotu do rodziny biologicznej, do adopcji lub do osiągnięcia dorosłości i usamodzielnienia. Na osoby tworzące RDD mają obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez udział szkoleniach.

Z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka starosta zawiera umowę.