Ośrodki Wsparcia – Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem działalności Domu jest pomoc osobom przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Dokumenty niezbędne  przy ubieganiu się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy:

– wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela   ustawowego  złożony w  ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,

– zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa zawierające stwierdzenie jednostki chorobowej,

– zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie  lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w razie posiadania.

 

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez Powiat Tarnowski:

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Karwodrzy – Kierownik Aleksandra Ostrowska

Adres: Karwodrza 116, 33-170 Tuchów

Tel. 14 652 55 62

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowodworzu – Kierownik Marta Ćwik

Adres: Nowodworze 64, 33-112 Tarnowiec

Tel. 14 679 45 05

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach – Kierownik Agnieszka Gierałt

Adres: Stróże 1, 32-840 Zakliczyn

Tel. 14  665 50 48

Korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie

z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.