Rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz rodzinny dom dziecka otrzymują wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1052 miesięcznie. Natomiast rodziny zastępcze spokrewnione otrzymują wsparcie w wysokości 694 zł miesięcznie.

Z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego rodzice zastępczy otrzymują dodatek w wysokości 211 zł.

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci dała  możliwość korzystania przez rodziny zastępcze z dodatku wychowawczego przysługujące na każde dziecko  w wysokości 500 zł miesięcznie.

Ponadto rodzina zastępcza dodatkowo może otrzymać takie świadczenia jak:

  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania raz w roku,
  • świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami, przyjmowanego dziecka jednorazowo,
  • świadczenie finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji itp. (mogą skorzystać rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe),
  • dofinansowanie do remontu lokalu mieszkalnego (mogą skorzystać rodziny zastępcze zawodowe).

Rodzina zastępcza zawodowa za pełnienie funkcji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie:

  • rodzina zawodowa – 2600 zł,
  • rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 3200 zł,
  • rodzinny dom dziecka – 2600 zł.