Aktywny samorząd moduł I

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2021 r.

-Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19, pokój nr 305 w godzinach od 9:00 do 13:00  w dniach wtorek – piątek (obsługa bezpośrednia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

wzór zaświadczenia lekarskiego

 • Zadanie: 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

wzór zaświadczenia lekarskiego

 • Zadanie: 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją słuchu)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

wzór zaświadczenia lekarskiego

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

wzór zaświadczenia lekarskiego – dysfunkcja kończyn górnych

wzór zaświadczenia lekarskiego – dysfunkcja wzroku (osoby po ukończeniu 16. roku życia)

wzór zaświadczenia lekarskiego – dysfunkcja wzroku (dzieci do 16. roku życia)

 • Zadanie: 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (dla osób z dysfunkcją wzroku – umiarkowany stopień niepełnosprawności)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

wzór zaświadczenia lekarskiego

 • Zadanie: 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (dla osób z dysfunkcją słuchu mającym trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy)

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

wzór zaświadczenia lekarskiego

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, ( w 2016 zadanie nie jest realizowane)
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

wzór zaświadczenia lekarskiego

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

wzór zaświadczenia lekarskiego

Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON

Specyfikacja i kosztorys należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

wzór zaświadczenia lekarskiego

Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON

Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

wzór zaświadczenia lekarskiego

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14/6215683 wew.15 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl zakładka – Aktywny Samorząd.

Tekst programu:  http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1411,dok.htmlzal._2_osw._o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” NA ROK 2021. WARUNKI BRZEGOWE[1].

  Zadanie Warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o dofinansowanie
OBSZAR  A

Zadanie 1.

 

Oprzyrządowanie do posiadanego samochodu

Osoba posiadająca:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

dysfunkcja narządu ruchu,

 

NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ osoby, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały środki na ten sam cel ze środków PFRON

Maksymalna wysokość dofinansowania: 10.000 zł

– Wkład własny: 15%

Zadanie 2.

 

Prawo jazdy

Osoba posiadająca:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

dysfunkcja narządu ruchu,

– W przypadku gdy kurs odbywa się poza miejscem zamieszkania finansowanie jest również zakwaterowanie i wyżywienie w czasie kursu oraz dojazd,

Maksymalna wysokość dofinansowania:

kurs/egzamin prawo jazdy kategorii B– do 2.100 zł

kurs/egzamin prawo jazdy pozostałych kategorii – 3.500 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, dojazd) – do 800 zł

 

Wkład własny: 25%

 

Zadanie 3.

 

Prawo jazdy

Osoba posiadająca:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

kurs/egzamin prawo jazdy kategorii B– do 2.100 zł

kurs/egzamin prawo jazdy pozostałych kategorii – 3.500 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, dojazd) – do 800 zł

– dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Wkład własny: 25%

Zadanie 4.

 

Oprzyrządowanie do posiadanego samochodu

Osoba posiadająca:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

dysfunkcja narządu słuchu;

 

 

Maksymalna wysokość dofinansowania: 4.000 zł

Wkład własny: 15%

OBSZAR  B

Zadanie 1.

 

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy oraz oprogramowa-nie,

Osoba posiadająca:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Karencja 3 letnia

Maksymalna wysokość dofinansowania:

dla osoby niewidomej  –  24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności  – 9.000 zł,

– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

– wkład własny: 10%

Zadanie 2.

 

Szkolenia – obsługa sprzętu elektronicznego

Osoba posiadająca

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja obu kończyn górnych lub

narządu wzroku.

Maksymalna wysokość dofinansowania:

– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

– dla os. z dys. narządu słuchu – 3.000zł,

– dla pozostałych adresatów  2.000

z możliwością zwiększenia kwoty w indywidualnych przypadkach, max o 100%, – gdy wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

Wkład własny nie wymagany

Zadanie 3.

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy oraz oprogramowa-nie,

Osoba posiadająca

– umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– dysfunkcja narządu wzroku,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

– 6.000,00 zł

 

– wkład własny: 30%

Zadanie 4.

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy oraz oprogramowa-nie,

Osoba posiadająca:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

– dysfunkcja narządu słuchu,

trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

– 2.500,00 zł

 

– wkład własny: 10%

Zadanie 5.

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektr.

Adresat:

– pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

Osoba posiadająca

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie    o niepełnosprawności;

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

– 1.500,00 zł

 

– wkład własny: 10%

Zadanie 1:

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

OBSZAR C

Zadanie 2:

Sprawność techniczna wózka el.

Osoba posiadająca:

-znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

– wkład własny: nie jest

wymagany

– pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

do 3.500 zł

Zadanie 3:

 

Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 

Osoba posiadająca:

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Udział własny: 10%

 

NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ osoby, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały środki na ten sam cel ze środków PFRON

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

– w zakresie ręki – 9.000 zł,

– przedramienia  – 20.000 zł,

– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

– na poziomie podudzia  – 14.000 zł,

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Zadanie 4:

 

Utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Osoba posiadająca:

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Udział własny: 10%

– pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3.

Zadanie 5:

Skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Osoba posiadająca:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie                        o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

– zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

– 5.000,00 zł

 

– wkład własny: 35%

OBSZAR D

 

Opłata za żłobek lub  przedszkole

 

– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności opiekuna dziecka

– aktywność zawodowa,

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

200 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

Udział własny: 15%

Maksymalny termin na złożenie wniosku w ramach zadań realizowanych w Module I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”   upływa w dniu 31.08.2019 r.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
 • dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

–          700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy, (w zależności od puli otrzymanych środków finansowych).

–          500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

–          300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

–          300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

–          200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,

–          300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

–          300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

 

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

 

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów                   w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

–          do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki                                       w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,

–          do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji                   w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

–          do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

–          przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19 w pokoju nr 305 w godz. od 9:00 do 13:00, w dniach wtorek -piątek (obsługa bezpośrednia) pod nr telefonu 14/6215683 wew.15 oraz na stronach internetowych www.pcprtarnow.pl i www.pfron.org.pl – Aktywny Samorząd.

[1] Jest to ogólna informacja dotycząca warunków wstępnych, jakie musi spełnić osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie. Spełnienie tych kryteriów nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.