Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej to placówka świadcząca na poziomie obowiązującego standardu usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwiająca korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki, które  ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie  funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy  w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania.

Warunki przyjęcia do domu pomocy społecznej.

Przyjęcie do domu pomocy społecznej odbywa się na podstawie decyzji umieszczającej wydanej przez Starostę  z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Tarnowie. Wydanie decyzji poprzedza złożenie  wniosku  o skierowanie  do domu pomocy społecznej  we właściwym ośrodku pomocy społecznej, który przeprowadza wywiad  środowiskowy i kompletuje niezbędną  dokumentację.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania  mieszkańca w domu o zasięgu powiatowym  ustala Starosta i do końca marca  każdego roku ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Powiat Tarnowski dysponuje miejscami w 8 Domach usytuowanych w poszczególnych gminach Powiatu, w tym w 3 prowadzonych  przez podmioty niepubliczne.

 

Wykaz Domów  prowadzonych   przez Powiat Tarnowski:

 

  1. Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy – Dyrektor Sylwia Krawiec

Liczba miejsc:  80

Typ Domu:  dla dorosłych  niepełnosprawnych intelektualnie (koedukacja)

Adres: Karwodrza 116, 33-170 Tuchów

Tel. 14 652 55 62

Strona internetowa:  www.dpskarwodrza.pl

 

  1. Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu – Dyrektor Marta Jamrozik

Liczba miejsc: 142

Typ Domu:  dla osób przewlekle  psychicznie chorych (koedukacja)

Adres: Nowodworze 64, 33-112 Tarnowiec

Tel. 14 679 53 12

Strona internetowa: www.dpsnowodworze.pl

 

  1. Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy – Dyrektor  Renata Rubacha

Liczba miejsc: 85

Typ Domu: dla osób przewlekle  psychicznie chorych (koedukacja)

Adres: Sieradza 208, 33-240 Żabno

Tel. 14 645 61 05

Strona internetowa: www.dpssieradza.pl

 

  1. Dom Pomocy Społecznej w Stróżach – Dyrektor Monika Chrobak

Liczba miejsc – 108

Typ Domu:  dla osób przewlekle  psychicznie chorych (koedukacja)

Adres: Stróże 1, 32-840 Zakliczyn

Tel. 14 665 50 48

Strona internetowa: www.dpsstroze.pl

 

  1. Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach – Dyrektor Małgorzata Więcław

Liczba miejsc:80

Typ Domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych (koedukacja)

Adres: 33-270 Wietrzychowice 9

Tel. 14 641 80 29

Strona internetowa: www.dpswietrzychowice.pl

 

Wykaz Domów prowadzonych  przez podmioty niepubliczne:

 

  1. Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie – Dyrektor s. mgr Katarzyna Podraza

Liczba miejsc – 33

Typ Domu: dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Adres:  ul. Św. Józefa 9, 33-170 Tuchów

(prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr S. Józefa Prowincja  Tarnowska)

Tel. 14 652 54 59

Strona internetowa: www.dpjtuchow.pl

 

  1. Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie – Dyrektor Ryszard Kuczyński

Liczba miejsc: 41

Typ Domu: dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Adres:  ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn

(prowadzony przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie)

Tel. 14 665 36 31

Strona internetowa: www.samarytanie.org.pl

 

  1. Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych – Dyrektor Ks. Marek Kogut

Liczba miejsc: 16

Typ Domu: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  intelektualnie

Adres: 33-271 Jadowniki Mokre 340

(prowadzony przez Caritas Diecezji Tarnowskiej)

Tel. 14  641 75 01

Strona internetowa: www.jadowniki.caritas.pl

W celu zgłoszenia niepokojących sygnałów/informacji związanych z działalnością oraz funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego prosimy o kontakt pod numer telefonu:     512 259 253; 515 126 125