Ośrodek interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy z siedzibą w Tarnowie przy ul. Szarych Szeregów 1 realizuje na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Gminą Miasta Tarnowa zadanie w obszarze pomocy społecznej polegające na świadczenie usług z zakresu  interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego.

Osoby znajdujące się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach mogą liczyć na pomoc w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologicznych, terapeutycznych, prawnych i socjalnych, a także w uzasadnionej sytuacji na miejsce schronienia w hostelu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie www.oik.tarnow.pl