Usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi proces usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków, którzy opuścili dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wychowanek objęty zostaje pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomocą finansową na zagospodarowanie, usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki. Praca socjalna z wychowankiem opiera się również na współpracy z rodziną biologiczną, osobami bliskimi oraz z ośrodkami pomocy społecznej.

Pomoc na zagospodarowanie może zostać przyznana w formie rzeczowej jest przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, wyposażenie mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia. Pomoc jest przyznawana jednorazowo nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. Dla wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyznawana jest w wysokości nie niższej niż 1782 złotych, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3563 złotych. Wychowankowie usamodzielniający się na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej otrzymują pomoc w kwocie nie wyższej niż 300 % podstawy wynoszącej 1837 zł.

Pomoc na usamodzielnienie przyznaje się po ukończeniu przez osobę usamodzielnianą nauki szkolnej. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość otrzymania w/w pomocy w trakcie trwania nauki. Wysokość pomocy jest uzależniona od formy i okresu pobytu w pieczy zastępczej. Warunkiem otrzymania pomocy  na usamodzielnienie jest realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia przez wychowanka.

Pomoc na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznawana jest w sytuacji, gdy dochód osoby nie przekracza kwoty 1200 zł. Dla wychowanków usamodzielniających się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dochód nieprzekraczający określonego kryterium jest warunkiem do przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w zależności od ustaleń indywidualnego programu jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na okres nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Wynosi ona odpowiednio 595 zł bądź 551,10 zł miesięcznie. Przyznaje się ją osobie usamodzielnianej jeżeli kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni bądź na kursach jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia. Pomoc przysługuje odpowiednio w czasie trwania roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.