Sport kultura rekreacja turystyka

Ze środków PFRON może być dofinansowany sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie tych zadań mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wzór sprawozdania z realizacji zadania (rozliczenie zawartej umowy dofinansowania)

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie dotyczące zasad realizacji dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie dotyczące wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON

 

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, Poz. 1172 z późn.zm).