CENTRUM POMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową Powiatu Tarnowskiego.

Do najważniejszych zadań Centrum należą następujące zagadnienia:

  • pomoc rodzinom zastępczym oraz umieszczenie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
  • udzielanie porad psychologicznych
  • umieszczenie w domach pomocy społecznej
  • pomoc osobom niepełnosprawnym
  • pomoc repatriantom i cudzoziemcom

Powyższe zadania realizuje 19 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym: pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholog i pracownicy administracyjni, który legitymują się profesjonalizmem oraz życzliwością wobec naszych petentów.

Zasoby Powiatu Tarnowskiego i ich rola w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej:

  • Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego
  • Umieszczanie dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych
  • Rodzinna opieka zastępcza – rodziny zastępcze, pogotowie rodzinne
  • Usamodzielnienie wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • Poradnictwo specjalistyczne
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • Domy Pomocy Społecznej
  • Ośrodki Wsparcia – Środowiskowe Domy Samopomocy
  • Mieszkania chronione
  • Wspomaganie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym
    • Turnusy rehabilitacyjne
    • Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
    • Dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
    • Działalność kulturowa, sportowa i turystyczna
    • Warsztaty Terapii Zajęciowej