CENTRUM POMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową Powiatu Tarnowskiego.

Do najważniejszych zadań Centrum należą następujące zagadnienia:

 • pomoc rodzinom zastępczym oraz umieszczenie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
 • udzielanie porad psychologicznych
 • umieszczenie w domach pomocy społecznej
 • pomoc osobom niepełnosprawnym
 • pomoc repatriantom i cudzoziemcom

Powyższe zadania realizuje 19 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym: pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholog i pracownicy administracyjni, który legitymują się profesjonalizmem oraz życzliwością wobec naszych petentów.

Zasoby Powiatu Tarnowskiego i ich rola w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej:

 • Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego
 • Umieszczanie dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych
 • Rodzinna opieka zastępcza – rodziny zastępcze, pogotowie rodzinne
 • Usamodzielnienie wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Wsparcia – Środowiskowe Domy Samopomocy
 • Mieszkania chronione
 • Wspomaganie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym
  • Turnusy rehabilitacyjne
  • Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
  • Dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
  • Działalność kulturowa, sportowa i turystyczna
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej