CENTRUM POMOCY W RODZINIE

Do najważniejszych zadań Centrum należą następujące zagadnienia:
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz umieszczanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • pomoc usamodzielniającym się wychowankom,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i doradztwa metodycznego,
 • prowadzenie i umieszczanie skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
 • prowadzenie mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
 • pomoc repatriantom i cudzoziemcom,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym.

Wspomaganie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym

 • turnusy rehabilitacyjne,
 • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • działalność kulturowa, sportowa i turystyczna,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Powyższe zadania realizują pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, w tym: pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholog i pracownicy administracyjni, którzy odpowiednio do swojego stanowiska i zakresu obowiązków są uprawnieni do udzielania informacji o prawach i uprawnieniach : telefonicznie, osobiście w bezpośrednim kontakcie ze stroną oraz w formie pisemnej (e-mail, pisma). Szczegółowe informacje na temat zakresu spraw obsługiwanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przez poszczególne działy  są opisane  zakładce „Działy”.