Akty prawne

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tekst jednolity (Dz.U. 2020 poz. 426)

  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2015 poz.1110)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2017 poz.1541)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. z 2002.17.162)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. z 2002.17.162)

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 53,60)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016. poz 1438)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej ( Dz. U. 2014 poz. 818)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 843) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 60 )