Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Tryb ubiegania się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności wymaga złożenia przez osobę zainteresowana lub jej przedstawiciela prawnego formalnego wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim na obligatoryjnym druku, wydanym nie wcześniej niż 30 dni przed terminem złożenia wniosku, oraz kompletnej dokumentacji medycznej potwierdzającej stwierdzone zaświadczeniem schorzenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań analitycznych, opinie psychologiczne itp.). Druki dostępne są w siedzibie zespołu lub poniżej w formacie Word. W przypadku kolejnego orzeczenia złożenie wniosku może nastąpić najwcześniej 30 dni przed upływem terminu prawomocnej decyzji. Posiedzenie składu orzekającego może zostać wyznaczone dopiero po upływie terminu na jaki zostało wydane orzeczenie. W przypadku zmiany stanu zdrowia wniosek może być złożony w każdym czasie. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź niekompletności dokumentacji medycznej, strona jest pisemnie informowana o konieczności uzupełnienia braków we wskazanym terminie, którego niedochowanie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Na prośbę wnioskodawcy z powodu braku możliwości dochowania wyznaczonego terminu uzupełnienia brakującej dokumentacji medycznej, możliwe jest zawieszenie biegu postępowania na czas niezbędny. Orzekanie o niepełnosprawności jest kolegialne, stąd skład orzekający powoływany każdorazowo przez przewodniczącego zespołu liczy minimum dwie osoby – w tym przewodniczący składu, którym zawsze jest lekarz właściwy do rodzaju schorzenia zasadniczego wnioskodawcy, oraz drugi członek powołany wg kryterium celu złożonego wniosku. Terminy składów orzekających uzależnione są od dyspozycyjności poszczególnych członków składu i odbywają się z różną częstotliwością. O terminie posiedzenia strona powiadamiana jest telefonicznie lub listownie najpóźniej 7 dni przed planowanym jego terminem.