Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna Piecza Zastępcza – Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza „Promyk” w Rzuchowej 2A oraz Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza „Pełna Chata” w Rzuchowej 2B

W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  opieka zastępcza nad dzieckiem sprawowana jest zarówno w formie rodzinnej jak i instytucjonalnej.

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu – socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego, rodzinnego (powiat).
  2. Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne (samorząd województwa).
  3. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny (samorząd województwa).

Na terenie Powiatu Tarnowskiego funkcjonuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Rzuchowej, która została powołana Uchwałą Nr VI.39.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 marca 2011 roku i po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego  w dniu 1 września 2011 roku rozpoczęła swą działalność jako placówka typu socjalizacyjnego. W grudniu 2017 roku Placówka uzyskała zezwolenie Wojewody Małopolskiego na przekształcenie i działała jako placówka opiekuńczo-wychowawcza łącząca zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego. Zmiana ta była podyktowana potrzebą zapewnienia miejsc interwencyjnych dla dzieci pochodzących z terenu Powiatu Tarnowskiego.  Aktualnie w związku z przekształceniem Placówki mającym na celu zmniejszenie liczebności dzieci po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego od dnia 01.01.2021 r.,  placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i  4 miejscami interwencyjnymi. Działa na podstawie Statutu placówki zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX.185.2020 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku.

Na terenie Powiatu Tarnowskiego funkcjonuje druga Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pełna Chata”, która została powołana Uchwałą Nr XIX.186.2020 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku i  po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego w dniu 01.01.2021 r., rozpoczęła swoją działalność jako  placówka opiekuńczo- wychowawcza typu socjalizacyjnego z 12 miejscami socjalizacyjnymi.

Zadaniem Placówki typu socjalizacyjnego jest stworzenie dzieciom, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki, warunków maksymalnie zbliżonych do tych, jakie panują w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Placówka typu interwencyjnego z kolei  ma za zadanie doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na dany rok kalendarzowy są ustalane przez Starostę i ogłaszane      w formie zarządzenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym w terminie nie później  niż do 31 marca danego roku. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na  utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej 2A na rok 2023 zgodnie z Zarządzeniem Starosty Tarnowskiego wynoszą 8585,12 zł, natomiast w  Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Rzuchowej 2B na rok 2023 zgodnie z Zarządzeniem Starosty Tarnowskiego wynoszą 9722,68 zł