Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie,

Wniosek – bariery techniczne

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych należy dołączyć:

–  aktualne orzeczenie /kopia/ o stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS Powiatowy Zespół orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie /kopia/ o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. /KRUS/.

– Zaświadczenie lekarskie ważne trzy miesiące wypisane w języku polskim /dot. stanu zdrowia, przyczyny     niepełnosprawności/ , wydane przez lekarza specjalistę /neurologa, reumatologa lub ortopedę/, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i jego wpływie na trudności  w samodzielnym funkcjonowaniu w   życiu codziennym i konieczności zakupu wskazanego sprzętu. (w przypadku ubieganie się o dofinansowanie łóżka ortopedycznego dodatkowo wskazanie konieczności zakupu łóżka ortopedycznego oraz informację czy osoba niepełnosprawna jest osobą przewlekle chorą – leżącą).

 • WNIOSKODAWCA OBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ JAKO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:
 • załącznik nr 1
 • załącznik nr 2.    Aktualne orzeczenie (kopia) o stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS, Powiatowy Zespół orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie (kopia) o stałej albo długotrwałej nie-zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (KRUS),
  2.    Zaświadczenie lekarskie, ważne trzy miesiące (wypisane w języku polskim),  dotyczące stanu zdrowia, przyczyny niepełnosprawności, wydane przez lekarza specjalistę (neurologa, reumatologa, ortopedę lub innego specjalistę), zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i jego wpływie na trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w  życiu codziennym i konieczności zakupu wskazanego sprzętu.
  W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE DO ŁÓŻKA ORTOPEDYCZNEGO:
  zaświadczenie lekarskie powinno również zawierać informację czy osoba niepełnosprawna jest osobą przewlekle chorą – leżącą,3.    Orzeczenie (kopia) o stopniu niepełnosprawności osoby wspólnie zamieszkującej  będącej również osobą niepełnosprawną,
  4.    Oferty cenowe z dwóch punktów sprzedaży,
  5.    Zaświadczenia o dochodach netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a ich realizacja następuje w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku kalendarzowym.

 

Regulamin

Zmiana do Regulaminu z 30.07.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie dotyczące wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON

Zarządzenie Nr 7.2023 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu dofinansowania ze środków PFRON

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19 w pokoju nr 305 w godz. od 9:00 do 13:00, w dniach wtorek -piątek (obsługa bezpośrednia) , pod nr telefonu 14/6215683 wew. 30.