Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, która wydawana jest na wniosek strony na podstawie ostatniego posiadanego przez wnioskodawcę prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczeniem ostatecznym jest orzeczenie zespołu powiatowego w stosunku do którego upłynął termin do złożenia odwołania i nie został przywrócony w przepisanym trybie, albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania. Stopień niepełnosprawności oraz symbol wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Legitymację wydaje się na czas ważności orzeczenia jednak nie dłuższy niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia. W celu wydania legitymacji osoba zainteresowana składa w Powiatowym Zespole odpowiedni druk wniosku oraz dołącza aktualne zdjęcie. Wniosek podpisuje osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy ( dotyczy to dzieci do 18 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych). Wnioski w sprawie wydania legitymacji przyjmowane są codziennie i rejestrowane drogą elektroniczną. Gotowe blankiety są przekazywane drogą kurierską przez wytwórnię papierów wartościowych sukcesywnie z częstotliwością około 2 tygodni. O terminie odbioru legitymacji strona jest informowana telefonicznie.

 

oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (dla orzeczenia o niepełnosprawności)

– oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania ( dla orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)