Orzekanie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia

I.6.Karty parkingowe

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o ruchu drogowym od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie:

  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);
    2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej.

Warunkiem koniecznym do uzyskania karty parkingowej jest osobiste złożenie wniosku

z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);

Opłatę za kartę  parkingowa w wysokości 21 zł należy wpłacić na konto Powiatowego Zespołu Orzekającego przy PCPR w Tarnowie na numer: 71 1240 5194 1111 0000 5247 2035.

W tytule przelewu należy wpisać : karta parkingowa, imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, nr. tel.

 

Nadawca przelewu: Dane osoby niepełnosprawnej, dla której ma zostać wydana karta parkingowa.

W przypadku kart parkingowych wydawanych ponownie, opłatę należy uiścić dopiero po ustaniu ważności dotychczasowej karty, w dniu złożenia kolejnego wniosku.

 

3) w przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.