Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień na podstawie orzeczeń innych organów

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:
1. ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– całkowitej niezdolności do pracy,
– częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;
2. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
3. ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

W przypadku ubiegania się o wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:

  1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek
  2. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej
  3. orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Tryb orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przewiduje zaocznego rozpatrywania sprawy – udział osoby zainteresowanej jest obowiązkowy.

Od wydanego tym trybem orzeczenia stronie nie przysługuje odwołanie do instancji wyższej.