Likwidacja barier architektonicznych

Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Wnioskodawca obowiązany jest dostarczyć jako załącznik do wniosku kopię  dokumentu potwierdzającego że:

  1. a) jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
  • /aktualny wyciąg z księgi wieczystej ważny w roku   składania wniosku/   albo:  posiada  zgodę właściciela lokalu lub budynku który stale zamieszkuje,
  • aktualne orzeczenie /kopia/ o stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS,   Powiatowy Zespół orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie /kopia/ o            stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie    rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. /KRUS/
  • Zaświadczenie lekarskie  /wypisane w języku polskim/ ważne trzy miesiące dotyczące stanu zdrowia, przyczyny niepełnosprawności   wydane przez lekarza specjalistę  zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i jego wpływie na trudności  w samodzielnym funkcjonowaniu w   życiu codziennym.
  • zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania
  • orzeczenie /kopia/ o stopniu niepełnosprawności  osoby wspólnie zamieszkującej  będącej również osobą niepełnosprawną.
  • kosztorys przedwykonawczy, szkic domu
  • zaświadczenia o dochodach

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Tarnowskiego z osobą niepełnosprawną, w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych bądź wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy.

Wnioski o udzielenie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych można składać w każdym czasie, jednakże z powodów organizacyjnych winny być składane do końca marca 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19 w pokoju nr 305 w godz. od 9:00 do 13:00, w dniach wtorek -piątek (obsługa bezpośrednia) , pod nr telefonu 14/6215683 wew. 30

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie dotyczące wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON

Zarządzenie Nr 10.2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu dofinansowania.