Likwidacja barier architektonicznych

Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

WNIOSKODAWCA OBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ JAKO   ZAŁĄCZNIK  DO WNIOSKU:

1.    Dokument (aktualny wyciąg z księgi wieczystej ważny w roku składania wniosku) potwierdzający, że jest właścicielem nieruchomości  lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości i posiada  zgodę właściciela na dostosowanie lokalu lub budynku, który stale zamieszkuje,  pod potrzeby wynikające z niepełnosprawności,
2.    Aktualne orzeczenie (kopia) o stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS, Powiatowy Zespół orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie (kopia) o stałej albo długotrwałej nie-zdolności do pracy w gospodarstwie  rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (KRUS),
3.    Zaświadczenie lekarskie (wypisane w języku polskim) ważne trzy miesiące dotyczące stanu zdrowia, przyczyny niepełnosprawności, wydane przez lekarza specjalistę, zawierające in-formację o rodzaju niepełnosprawności i jego wpływie na trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w życiu codziennym,
4.    Zaświadczenie o miejscu zameldowania,
5.    Orzeczenie (kopia) o stopniu niepełnosprawności osoby wspólnie zamieszkującej  będącej również osobą niepełnosprawną,
6.    Kosztorys przedwykonawczy (dołączyć po zakwalifikowaniu wniosku),
7.    Szkic domu,
8.    Zaświadczenia o dochodach netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Tarnowskiego z osobą niepełnosprawną, w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych bądź wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy.

Wnioski o udzielenie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych można składać w każdym czasie, jednakże z powodów organizacyjnych winny być składane do końca marca 2024 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19 w pokoju nr 305 w godz. od 9:00 do 13:00, w dniach wtorek -piątek (obsługa bezpośrednia) , pod nr telefonu 14/6215683 wew. 30

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie dotyczące wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON

Zarządzenie Nr 10.2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu dofinansowania.