Mieszkania chronione:

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastąpić pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. Przyznanie świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, którego celem jest ustalenie sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o skierowanie. Na terenie Powiatu Tarnowskiego Mieszkanie Chronione znajduje się w miejscowości Dzierżaniny 72, jego prowadzenie zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu 31 sierpnia 2017 roku, przekazane zostało Gminie Zakliczyn.