Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na  osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w  przypadku osoby samotnej,

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, (formularz do pobrania)
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /oryginał do wglądu/.
 • fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo

Ponadto:

 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad osobą niepełnosprawną – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, lub kserokopię pełnomocnictwa ustanowionego notarialnie – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez pełnomocnika.
 • w przypadkach, w których przedmiotem wniosku jest dofinansowania zaopatrzenia w pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne lub wkłady anatomiczne dla osób niepełnosprawnych objętych Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r.   o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz, U z 2016 r., poz.1860) tj. świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu do wniosku każdorazowo przy ubieganiu się o dofinansowanie należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii. /oryginał do wglądu/ (o ile dotyczy),
 • w przypadkach, w których przedmiotem wniosku jest dofinansowanie zaopatrzenia w aparaty słuchowe, wkładki uszne i systemy wspomagające słyszenie dla osób aktywnych zawodowo do wniosku należy dołączyć stosownych dokument potwierdzający aktywność zawodową według stanu na dzień złożenia wniosku.
 • w przypadkach, w których przedmiotem wniosku jest dofinansowanie zaopatrzenia w aparaty słuchowe, wkładki uszne i systemy wspomagające słyszenie dla młodzieży uczącej się od 18 do ukończenia 26 roku życia do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający pobieranie nauki.
 • W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, jest członkiem rodziny wielodzietnej i posiada Kartę Dużej Rodziny do wniosku należy kopię dokumentu /oryginał do wglądu/,
 • W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, jest członkiem rodziny zastępczej i posiada Kartę Rodziny Zastępczej do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu /oryginał do wglądu/.
 • W przypadku ubiegania się o zaświadczenie o przyznanej kwocie dofinansowania należy dołączyć: kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a ich realizacja następuje w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19 w pokoju nr 305 w godz. od 9:00 do 13:00, w dniach wtorek -piątek (obsługa bezpośrednia) , pod nr telefonu 14/6215683 wew.15.

Zasady przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania do zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zarzadzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie_w sprawie maksymalnych kwot dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Zarzadzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie_w sprawie maksymalnych kwot dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od 02.08.2021 r.

Zarzadzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie_w sprawie maksymalnych kwot dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od 18.10.2021 r.

Zarzadzenie 1.2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie_w sprawie maksymalnych kwot dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od 04.01.2022 r.

Zarzadzenie 30.2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie_w sprawie maksymalnych kwot dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od 02.11.2022 r.

Zarzadzenie 31.2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie_w sprawie realizacji dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od 02.11.2022 r.

Zarządzenie Nr 6.2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w sprawie maksymalnych kwot dofinansowania ze środków PFRON od dnia 1 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 22.2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie