Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Zadania powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej Starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Tarnowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w Centrum funkcjonuje Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Zadaniami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności są:

 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
  o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
  i wychowawcy w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy  wolontariuszy,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinnie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
  i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy  zastępczej,
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wpieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie
  ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 • przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza, albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
  w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.