Orzekanie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia

Tryb ubiegania się o wydanie orzeczenia.

Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie przez przedstawiciela ustawowego dziecka formalnego wniosku wraz z aktualnym (wydanym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku) zaświadczeniem lekarskim na obligatoryjnych drukach dostępnych do pobrania w siedzibie Powiatowego Zespołu lub poniżej w formacie Word. W przypadku kolejnego orzeczenia złożenie wniosku może nastąpić najwcześniej 30 dni przed upływem terminu prawomocnej decyzji. Posiedzenie składu orzekającego może zostać wyznaczone dopiero po upływie terminu na jaki zostało wydane orzeczenie. W przypadku zmiany stanu zdrowia wniosek może być złożony w każdym czasie. Do wniosku dołącza się pełną dokumentację medyczną potwierdzająca rozpoznanie przedstawione w zaświadczeniu lekarskim wydanym dla potrzeb zespołu tj. karty informacyjne, wyniki konsultacji i diagnostycznych badań specjalistycznych, badania analityczne, kartoteki leczenia ambulatoryjnego z ostatnich dwóch lat itp. W przypadku dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym oraz dzieci ze schorzeniami natury psychicznej, umysłowej bądź neurologicznej, wymagane jest przedstawienie aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 2 lata wstecz) pełnego badania psychologicznego. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym o schorzeniach innych niż wymienione powyżej konieczne jest dostarczenie opinii pedagogicznej zwierającej ocenę rozwoju psychomotorycznego, ocenę sprawności motorycznej, opis komunikowania się (ewentualne zaburzenia, wady wymowy, zasób słów), opis funkcjonowania społecznego, stosowane wobec dziecka formy stymulacji rozwoju, rewalidacji, terapii, korekcji, kompensacji i usprawnień. Jeżeli złożona dokumentacja jest niewystarczająca, przewodniczący zespołu informuje pisemnie o konieczności jej uzupełnienia w określonym terminie, którego niedochowanie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. W przypadku braku możliwości udziału dziecka w posiedzeniu składu orzekającego, ze względu na niezdolność do odbycia podróży, możliwe jest wydanie orzeczenia bez jego udziału, pod warunkiem kompletnej dokumentacji medycznej oraz załączenia odrębnego zaświadczenia ze wskazaniem przyczyny – druk poniżej.