Pomoc repatriantom

Rodzaje udzielanej  pomocy repatriantom za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie:

 1. Pomoc finansowa

Jednorazową pomoc finansową udziela w drodze decyzji Pełnomocnik Rządu do  Spraw Repatriacji na:

 • pokrycie kosztów przejazdu,
 • zagospodarowanie i bieżące utrzymanie,
 • pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nauki, przez małoletniego podlegającego obowiązkowi szkolnemu.

Repatriant składa wniosek o wypłatę ww. zasiłków wraz ze  wskazaniem numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania środków do Starosty Tarnowskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

 1. Pomoc na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego

Inną formą pomocy jest zwrot części udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem mieszkania. Starosta Tarnowski  udziela repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, w drodze decyzji, pomocy finansowej. Pomoc finansowa przysługuje  repatriantowi i każdemu członkowi jego najbliższej rodziny, prowadzącego wspólnie  z nim gospodarstwo domowe. Pomocy udziela się w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

 

 1. Pomoc związana z aktywizacją zawodową

Repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy Starosta Tarnowski może zapewnić  aktywizację zawodową poprzez:

 1. zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do Starosty Tarnowskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Kosztami podnoszenia kwalifikacji zawodowych są opłaty za naukę oraz opłaty za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego.

 1. zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę, który zatrudni na min. 24 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy na:
 • utworzenie stanowiska pracy (wyposażenie) – zwrot kosztów utworzenia stanowiska,
 • przeszkolenie zawodowe repatrianta,
 • wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne – przez 12 miesięcy, do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Podstawę zwrotu kosztów stanowi umowa zawarta ze Starostą Tarnowskim. Aktywizacja zawodowa może być realizowana w ciągu 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.