Program korekcyjno edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy w Tarnowie od roku 2015 jest realizatorem programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program opracowany został na podstawie wytycznych do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podstawowym celem działań programowych jest zmniejszenie liczby sprawców przemocy w rodzinie.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy tj:.
• sposoby rozładowywania agresji,
• właściwej komunikacji interpersonalnej,
• wpływie alkoholu i innych środków odurzających na stosowanie przemocy,
• konsekwencji stosowania przemocy oraz jej wpływu na zachowanie i funkcjonowanie dzieci.

Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, zmianie postaw i zachowań związanych z przemocą oraz rozwijaniu umiejętności samokontroli.