Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

 1. a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 1. b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. 

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek(formularz do pobrania)
 • kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia), /oryginał do wglądu/.
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę z zaleceniem zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uzasadnieniem konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, (zgodnie z formularzem)
 • propozycje ceny sprzedaży sprzętu z dwóch punktów sprzedaży (dwie oferty cenowe),
 • do wglądu: dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie domowym (osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą)  za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad osobą niepełnosprawną – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, lub kserokopię pełnomocnictwa ustanowionego notarialnie – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez pełnomocnika.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a ich realizacja następuje w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19 w pokoju nr 305 w godz. od 9:00 do 13:00, w dniach wtorek -piątek (obsługa bezpośrednia), pod nr telefonu 14/6215683 wew.15

Wniosek dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ubiegających się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Załącznik dotyczący zgody na przetwarzanie danych

 

Zasady przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie dotyczące maksymalnych kwot dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie dotyczące wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON

Zarządzenie Nr 6.2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dofinansowania ze środków PFRON