Bez kategorii

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

By 29 listopada 2019 No Comments

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie informuje, że Powiat Tarnowski przystąpił do realizacji programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

a) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

b) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

 

Zakres pomocy oferowanej w ramach realizacji programu:

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

  1. w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia  nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.
  2. w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w trybie ciągłym  do  dnia 2 grudnia 2019 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Formularze wniosków  do pobrania poniżej ↓ , są również dostępne w siedzibie  PCPR w Tarnowie ul. Szujskiego 66, pok. 3 (parter)

Wniosek  – Moduł I

Wniosek – Moduł II

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej informacji (procedury realizacji programu, kierunki działań, zasady, wnioski) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób – www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”, oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66 oraz pod numerem telefonu 14 621-56-83 wew.30

Skip to content