DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

PODDZIAŁANIE 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR

Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/19

Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Wojniczu

Beneficjent: Powiat Tarnowski

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

Wartość projektu: 3 924 299,10 zł

Dofinansowanie: 3 531 899,10zł

Okres realizacji projektu: od 02.01.2020 do 30.06.2023

Przedmiotem projektu jest utworzenie całodobowego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wojniczu. Projekt zakłada objęcie wsparciem i usługami z zakresu interwencji kryzysowej przez 2,5 roku aż 600 mieszkańców powiatu tarnowskiego. Będą oni mogli skorzystać z poradnictwa specjalistycznego w sytuacji kryzysowej, a w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia również z miejsc schronienia w hostelu.

Siedziba POIK będzie mieściła się w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W ramach realizacji projektu przewiduje się dostosowanie i adaptację dotychczasowych pomieszczeń szkolnych do celów POIK.

POIK dysponował będzie specjalistami: psycholog, prawnik, pracownik socjalny, pedagog. Powstanie i działalność POIK na terenie powiatu będzie skutkowało szybszą i bardziej dostępną ofertą wsparcia, w wyniku czego zapobiegać to będzie przejściu sytuacji kryzysowej w stan długotrwały, chroniczny. Możliwy będzie powrót do równowagi psychicznej a poprzez wsparcie post- interwencyjne zapobiegnie pojawieniu kolejnych kryzysów.

Działania dla osiągnięcia celów Projektu:

  1. zapewnienie miejsc czasowego i doraźnego schronienia (miejsca noclegowe w sytuacji zagrożenia zdrowia/życia wynikających z sytuacji kryzysowej)
  2. udzielenie natychmiastowego specjalistycznego, interdyscyplinarnego wsparcia i pomocy mającej na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej. Świadczona będzie pomoc psychologiczna, pedagogiczna, poradnictwo prawne i socjalne.
  1. przeprowadzenie diagnozy stanu klienta w celu oceny stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej, zdrowia/ życia, w celu ustalenie planu pomocy i jego realizatorów.
  2. działania o charakterze informacyjnym, w tym:

1) opracowanie i kolportaż ulotek oraz plakatów w lokalnej społeczności i wśród instytucji zajmujących się pomocą na rzecz rodzin

2) utworzenie zakładki POIK na stronie internetowej PCPR, gdzie będzie przedstawiona oferta działalności POIK oraz aktualności

       5.działania o charakterze profilaktycznym.

  1. całodobowe wsparcie telefoniczne
  2. Prowadzenie w zależności od występujących potrzeb grup terapeutycznych, wsparcia, edukacyjnych, czy socjoterapeutycznych;
  3. działania post – interwencyjne.
  4. superwizja dla pracowników POIK.