Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

 

Wniosek o dofinansowanie

zał. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

zał. 2 zaświadczenie lekarskie – lekarza specjalista

zał. 3 wypełnić w przypadku reprezentacji wnioskodawcy przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika 

zał. 4 wymagane oświadczenia wnioskodawcy 

zał. 5 uzasadnienie wniosku – należy wskazać przesłanki uzasadniające cel zaopatrzenia 

zał. 6 zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)

zał. 7 oświadczenie o wysokości dochodów 

zał. 8 oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)

zał. 9 wzór oferty cenowej na zakup protezy 

Wymagane dokumenty – lista 

    • Na czym polega dofinansowanie

      Możemy dofinansować części/naprawę protezy tylko bardzo dobrej jakości.

     • Jeśli chodzi o protezę ręki – to w grę wchodzi proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (technologia silikonowa) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).
     • Jeśli chodzi o protezę nogi – to w grę wchodzi proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

     Musisz w uzasadnieniu wniosku opisać – co chcesz kupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, co rozwiąże twój problem w poruszaniu się. Musisz złożyć dwie oferty tego samego zakupu/usługi. Dobrze wybierz, gdyż nasz ekspert wskaże, która zostanie dofinansowana.
     Możemy sfinansować koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (pełnoletność, stopień niepełnosprawności, nie przekroczony wiek emerytalny, a jeśli przekroczony – zatrudnienie) w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją.

     Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej – przeczytaj poniższy tekst:

     Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).
     Program nie przewiduje katalogu przedmiotów/usług możliwych do sfinansowania w ramach programu – decydujące dla możliwości dofinansowania będzie uzasadnienie wnioskodawcy potrzeby zakupu danego przedmiotu/usługi, przy czym niezbędne jest, aby proponowany do dofinansowania przedmiot/usługa były związane z utrzymaniem sprawności technicznej posiadanej protezy. Możliwe jest dofinansowanie w szczególności: zakupu części zamiennych, dodatkowego wyposażenia, a także pomoc w pokryciu kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji.

     Kto może skorzystać

     Każdy, kto ma:

     • stopnień niepełnosprawności,
     • potwierdzoną opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stabilność procesu chorobowego,
     • potwierdzoną opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

     bez względu na wiek – ale osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) tylko jeśli są zatrudnione.

     Wyjaśnienie:
     Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

     Z pomocą musimy się wstrzymać do czasu, gdy ukończysz 18 lat.

     Jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub przekroczyłeś 65 lat (mężczyzna) – to pomoc możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nadal pracujesz. W grę wchodzi w zasadzie każda praca, w tym własna działalność gospodarcza lub rolnicza albo wolontariat (trwający co najmniej 6 miesięcy).

     Kto nie może skorzystać

     Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto:

     • ma wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub
     • wobec realizatora programu.

     Wyjaśnienie:

     Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

     Co musisz zrobić

     1. Złożyć wniosek.
     2. Odbyć pierwszą wizytę u eksperta PFRON, który oceni, czy z medycznego punktu widzenia jest dobry moment na dodatkowe wydatki związane z kosztowną protezą. Ekspert oceni stan kikuta i stabilność procesu chorobowego oraz czy modernizacja twojej protezy poprawi twoją zdolność do podjęcia/kontynuowania pracy.
     3. Odbyć drugą wizytę u eksperta PFRON, który oceni, czy wszystko zostało wykonane poprawnie (zgodnie ze złożoną ofertą) oraz, czy proteza zdaje egzamin w twoim przypadku.

      Kiedy możesz złożyć wniosek

      • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
      • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023.

       Jak często możesz skorzystać

       Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji związanej z pomocą udzieloną wcześniej w ramach tego zadania (udzielonej na elementy/przedmioty wówczas kupione).
       Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o skróceniu ww. okresu karencji, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

       • pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
       • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę, a także wobec osób uczących się (nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły podstawowej), które w uzasadnieniu wniosku lub w dodatkowym wystąpieniu wykażą, że posiadany sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia potrzeb wynikających z aktualnie realizowanego etapu edukacji – w szczególności w sytuacji zmiany formy kształcenia na wyższą.

       Wyjaśnienie:
       Pomoc może być udzielona, jeśli upłynęła gwarancja udzielona na to, co kupiłeś wcześniej w programie (np. w lipcu 2022 roku wymieniłeś lej, na co dostałeś 6 miesięcy gwarancji – do stycznia 2023 roku, to już w lutym 2023 roku możesz złożyć wniosek o dofinansowanie konserwacji protezy). Jeśli jednak twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej przedmiotu, albo w wyniku zdarzeń losowych stracił sprawność techniczną – zwróć się do  swojego powiatowego centrum pomocy  rodzinie o skrócenie okresu karencji. Pozytywna decyzja powiatu pozwoli ci złożyć kolejny wniosek wcześniej.