Dofinansowania do uzyskania prawa jazdy

 

Wniosek o dofinansowanie

zał. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

zał. 2 zaświadczenie lekarskie – lekarza specjalista

zał. 3 wypełnić w przypadku reprezentacji wnioskodawcy przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika 

zał. 4 wymagane oświadczenia wnioskodawcy 

zał. 5 uzasadnienie wniosku – należy wskazać przesłanki uzasadniające cel zaopatrzenia 

zał. 6 zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)

zał. 8 oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)

zał. 9 oświadczenie dot. usług tłumacza języka migowego

Wymagane dokumenty – lista 

 

 

 

   • Na czym polega dofinansowanie

    Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Pomoc ta obejmuje koszty kursu, egzaminów, w tym opłaty z nimi związane oraz przykładowo: jazdy doszkalające, szkolenie uzupełniające. Jeśli wybrałeś kurs poza miejscowością zamieszkania, przewidujemy dodatek na: zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w okresie trwania kursu.

    Pamiętaj, że nie może być dofinansowany koszt uzyskania zaświadczeń lekarskich.

    Możemy sfinansować koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (pełnoletność, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja rąk albo nóg i nie przekroczony wiek emerytalny)

    Kto może skorzystać

    Każdy, kto ma:

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz
    • dysfunkcję narządu ruchu lub dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

    i jest w wieku aktywności zawodowej (kobiety w wieku do 60 lat i mężczyźni w wieku do 65 lat).

    ​Wyjaśnienie:

    Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

    Możesz liczyć na pomoc, jeśli masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 05-R. Jeśli  dysfunkcja narządu ruchu dotknęła cię z innego powodu, to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza specjalisty (np. ortopedy, reumatologa, rehabilitanta, neurologa), że w wyniku swojej niepełnosprawności doświadczasz trudności w poruszaniu się. Zaświadczenie to nie będzie potrzebne, jeśli miałeś wcześniej dokument, który potwierdzi, że problemy w poruszaniu się mają stały charakter  (np. wypis ze szpitala, wcześniejsza diagnoza lekarska itp.) i powiatowe centrum pomocy rodzinie przyjmie taki dokument.

    Kto nie może skorzystać

    Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma

    • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
    • wobec realizatora programu.

    Z pomocą musimy się wstrzymać do czasu, gdy ukończysz 18 lat. Nie możemy też pomóc, jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub przekroczyłeś 65 lat (mężczyzna).

    Wyjaśnienie:

    Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

    Informacja dodatkowa – dokumenty dołącz do wniosku w formie: 

    1. skanu – jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
    2. kopii – jeśli składasz wniosek tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącz w oryginale.

    Ważne: jednostka, która udziela wsparcia, może wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

    Kiedy możesz złożyć wniosek

    • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
    • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023.