Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Wojniczu prowadzi nabór  na zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat „Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci młodszych”.

Zajęcia adresowane są do dzieci mających trudności w relacjach rówieśniczych i społecznych- nieśmiałych, zamkniętych w sobie, z niską samooceną, nie radzących sobie ze stresem, agresją, przejawiające trudności w wyrażaniu i nazywaniu emocji, stwarzających problemy wychowawcze.

 

Cykl zajęć obejmuje 11 spotkań socjoterapeutycznych po 3 godz., raz w tygodniu (tj. środa) w godzinach popołudniowych na teranie POIK w Wojniczu ul. Jagiellońska 17. Zajęcia prowadzi certyfikowany socjoterapeuta w grupach 8 osobowych.

ZAJĘCIA SĄ BEZPLATNE.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć – PAŹDZIERNIK 2021 r. Ilość miejsc ograniczona.

O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja do grupy socjoterapeutycznej na podstawie wywiadu i zgromadzonej dokumentacji w trakcie naboru wg. kryteriów doboru uczestników.

 

Chęć uczestnictwa w zajęciach prosimy zgłaszać pisemnie na odpowiednim druku dostępnym w siedzibie POIK w Wojniczu lub w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19.

Zapraszamy do kontaktu. tel. (14) 650-13-92, 512-259-253

Zajęcia „Grupy Socjoterapeutycznej dla dzieci starszych” dla dzieci w wieku 11-15 lat zaplanowane są na rok 2022. Rekrutacja do grupy socjoterapeutycznej odbywać się będzie  w I kwartale roku.

 

Główne cele warsztatów

 1. Rozwijanie u dzieci umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.
 3. Kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami.
 4. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności prawidłowego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.
 5. Kształtowanie i rozwój postaw asertywnych i empatii.
 6. Nabycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i radzenia sobie z własnymi emocjami.
 7. Kształtowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, fizycznego
 8. Kształtowanie szacunku dla własnego ciała i odpowiedzialności za nie.
 9. Kształtowanie otwartości na prawdę i wrażliwości na zło.
 10. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, słuchania innych.
 11. Kształtowanie postawy akceptującej siebie, własną płeć, uczucia, zainteresowania.
 12. Nauka dobrej, rozwijającej zabawy.

 

 

Ramowy Program Zajęć Socjoterapeutycznych

 1. Organizacja pracy na zajęciach – przywitajmy się i poznajmy. Podpisanie wspólnie wypracowanego kontraktu przez uczestników. Zapoznanie podopiecznych z tematyką, celem i formą zajęć. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy rodzinnej i aktualnej sytuacji społecznej podopiecznych. Tworzymy grupę: ja w grupie, ja w reflacjach z rówieśnikami, ja i moje życie. Integracja i budowa zaufania w grupie. Wprowadzenie podopiecznych w proces socjoterapii, asymilacja zasad i form pracy terapeutycznej.
 1. Kim jestem, kim mógłbym być. Mój styl życia, moje hobby, marzenia.
 2. Co lubię w ludziach, a czego nie?
 3. Rozpoznaje i nazywam emocje i Uczucia od których uzależniamy nasze życie.
 4. Ja i moje życie. Moje relacje z rodziną i najbliższym otoczeniem.
 5. Przyczyny nieporozumień. Dlaczego nie mówimy tego, co chcemy powiedzieć.
 6. Nawiązywanie kontaktów. Przełamanie nieśmiałości w grupie.
 7. O emocjach Spojrzenie w lustro. Akceptuję siebie. Moje i twoje kompleksy.
 8. Sytuacje trudne: smutek, lęk, depresja, odrzucenie, odizolowanie, apatia społeczne, zamknięcie się itp. Kiedy i w jakich sytuacjach je mi smutno, jak radzę sobie w sytuacjach trudnych. Potrzebuje Twojej pomocy- jak prosić o pomoc innych.
 9. Analizujemy przejawy agresji i przemocy. Dlaczego dochodzi do zachowań agresywnych- jak im zapobiegać.
 10. Zakończenie zajęć – podsumowanie pracy. Wysłuchanie i podzielenie się uwagami na temat funkcjonowania grupy, wspólne ustalenia co do dalszego kierunku własnej pracy i zaangażowania w proces autoterapii. Pożegnanie się.

 

Metody oddziaływania i zakres terapeutyczno- kompensacyjny

 1. Elementy arteterapii.
 2. Elementy biblioterapii.
 3. Drama socjoterapeutyczna.
 4. Elementy treningu ART., interpersonalnego, asertywności, umiejętności wychowawczych.
 5. Gry i zabawy socjoterapeutyczne.
 6. Korekcja niepożądanych zachowań emocjonalnych poprzez wyciszenie, rozluźnienie i pobudzenie do twórczego działania.
 7. Elementy muzykoterapii.