Bez kategorii

Komunikat Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie o zmianie zasad wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

By 2 kwietnia 2020 No Comments

K O M U N I K A T

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie informuje, że począwszy od 27.03.2020 r. do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ulegają zmianie zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U.2020 poz. 534), jeśli przewodniczący oraz członek składu orzekającego uznają dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, sprawa może zostać rozpoznana  bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. Wnioskodawcy będą informowani telefonicznie o fakcie wydania decyzji, a blankiet orzeczenia będzie przesłany drogą pocztową.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

W związku z wydłużeniem ważności orzeczeń karty parkingowe zachowują ważność na okres analogiczny czyli do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

 

Skip to content