INFORMACJE / KOMUNIKATY

KOMUNIKAT

PRZEDŁUŻENIE OKRESÓW WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ  KART PARKINGOWYCH

Zasady przedłużania okresów ważności orzeczeń oraz  kart parkingowych

 

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r, o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U.22.12.2023 poz. 2768)

 

art. 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

 

art. 2. W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa w art. 1, na okres wskazany w art. 1, karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.2), zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Wydłużenie następuje z mocy prawa i daje możliwość korzystania z ulg i uprawnień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Informujemy, że zgodnie z nową regulacją prawną wydłużony zostaje termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony, przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej :

 

1) orzeczenie którego termin ważności upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

2) orzeczenie którego termin ważności upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje  ważność do dnia 31 marca 2024 r.

3) orzeczenie którego termin ważności upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r.  – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

 

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

 

Karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na mocy ustawy covidowej zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku.

 

Fakt przedłużenia ważności orzeczenia nie stanowi przeszkody do złożenia kolejnego wniosku, jednak wnioskodawca musi potwierdzić swoją rzeczywistą wolę stosownym oświadczeniem, załączając do wniosku podpisany formularz, możliwy do pobrania ze strony PCPR bądź bezpośrednio w siedzibie Zespołu.

Oświadczenie o woli złożenia ponownego wniosku (do pobrania)