Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

PODDZIAŁANIE 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR

 

Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą  w Wojniczu.

 

Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/19

 

Cel projektu: Przeprowadzenie prac budowlanych i wyposażenie obiektu tworzonego POIK w Wojniczu, aby zapewnić mieszkańcom Powiatu Tarnowskiego dostęp do wsparcia i usług z zakresu interwencji kryzysowej na terenie powiatu.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

 

 

 

Liczba osób objętych wsparciem w Projekcie – 740, w tym 550 kobiet i 190 mężczyzn.

Liczba uchodźców objętych wsparciem w Projekcie – 140, w tym 100 kobiet i 40 mężczyzn.

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu ma na celu zapewnienie mieszkańcom powiatu tarnowskiego dostępu do wsparcia i usług z zakresu interwencji kryzysowej, zapewnienie natychmiastowej, specjalistycznej, interdyscyplinarnej pomocy osobom lub rodzinom, które znajdą się w sytuacji problemowej, kryzysowej.

Ośrodek pełni funkcję:

 • interwencyjną – poprzez udzielanie natychmiastowej pomocy po rozpoznaniu sytuacji kryzysowej oraz związanych z tym ewentualnych zagrożeń, udzielenie schronienia w nagłych sytuacjach kryzysowych przez krótki czas,
 • terapeutyczno – wspierająca poprzez krótkotrwałe interdyscyplinarne oddziaływania specjalistyczne, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania osób w kryzysie i odzyskanie przez nich zdolności do samodzielnego pokonania kryzysu.

Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie kompleksowej pomocy: pedagogiczno-psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu, celem zapobiegania powstaniu lub pogłębieniu skutków trudnych (kryzysowych) sytuacji życiowych, w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów, w szczególności poprzez:

 1. udzielanie szybkiej i doraźnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 2. zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w różnego typu kryzysach,
 3. organizacja grup wsparcia oraz grup edukacyjno-terapeutycznych,
 4.  współpraca z instytucjami na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz w zakresie rozwiązania problemu przemocy w rodzinie i realizacji procedury „ Niebieskiej Karty”,
 5. prowadzenie indywidualnych programów dla osób i rodzin w kryzysie,
 6.  prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych.

 

Do końca roku 2020 zostały wykonane niezbędne prace budowlane ośrodku, który mieści się w Wojniczu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych ulica Jagiellońska 17 będący siedzibą POIK. Ośrodek został w całości wyposażony i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej rozpoczął działanie od 04.01.2021 roku.

Ośrodek zapewnia schronienie w mieszkaniu interwencyjnym osobą będącym w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia wynikających z kryzysu psychospołecznego. Pobyt w hostelu jest bezpłatny. Czas trwania pobytu w hostelu zależy od sytuacji klienta. Okres przebywania w nim jest nie dłuższy niż 3 miesiące. Hostel dysponuje 6 miejscami. Osoby w nim przebywające mają zapewnione domowe warunki. Ilość osób jednocześnie zamieszkujących zależna jest od więzi rodzinnych ich łączących. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokój czteroosobowy i dwuosobowy z aneksem kuchennym oraz łazienką. Hostel jest przystosowany całkowicie dla osób niepełnosprawnych, w tym jest wyposażony jest w windę. Wejście do hostelu jest monitorowane całodobowo.

POIK działa całodobowo, specjaliści przyjmują od 7:30 do 19:30 w dni od poniedziałku do piątku, w pozostałe godziny nocne, niedziele i święta POIK zapewnia pracownika dyżurującego.

W przypadku kryzysów masowych, katastrof lub innych związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, działania interwencyjne, pomocowe podejmowane są także w miejscu przebywania osób poszkodowanych.

 


 

DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

PODDZIAŁANIE 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR

Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/19

Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Wojniczu

Beneficjent: Powiat Tarnowski

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

Wartość projektu: 3 924 299,10 zł

Dofinansowanie: 3 531 899,10zł

Okres realizacji projektu: od 02.01.2020 do 30.06.2023

Przedmiotem projektu jest utworzenie całodobowego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wojniczu. Projekt zakłada objęcie wsparciem i usługami z zakresu interwencji kryzysowej przez 2,5 roku aż 600 mieszkańców powiatu tarnowskiego. Będą oni mogli skorzystać z poradnictwa specjalistycznego w sytuacji kryzysowej, a w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia również z miejsc schronienia w hostelu.

Siedziba POIK będzie mieściła się w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W ramach realizacji projektu przewiduje się dostosowanie i adaptację dotychczasowych pomieszczeń szkolnych do celów POIK.

POIK dysponował będzie specjalistami: psycholog, prawnik, pracownik socjalny, pedagog. Powstanie i działalność POIK na terenie powiatu będzie skutkowało szybszą i bardziej dostępną ofertą wsparcia, w wyniku czego zapobiegać to będzie przejściu sytuacji kryzysowej w stan długotrwały, chroniczny. Możliwy będzie powrót do równowagi psychicznej a poprzez wsparcie post- interwencyjne zapobiegnie pojawieniu kolejnych kryzysów.

Działania dla osiągnięcia celów Projektu:

 1. zapewnienie miejsc czasowego i doraźnego schronienia (miejsca noclegowe w sytuacji zagrożenia zdrowia/życia wynikających z sytuacji kryzysowej)
 2. udzielenie natychmiastowego specjalistycznego, interdyscyplinarnego wsparcia i pomocy mającej na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej. Świadczona będzie pomoc psychologiczna, pedagogiczna, poradnictwo prawne i socjalne.
 1. przeprowadzenie diagnozy stanu klienta w celu oceny stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej, zdrowia/ życia, w celu ustalenie planu pomocy i jego realizatorów.
 2. działania o charakterze informacyjnym, w tym:

1) opracowanie i kolportaż ulotek oraz plakatów w lokalnej społeczności i wśród instytucji zajmujących się pomocą na rzecz rodzin

2) utworzenie zakładki POIK na stronie internetowej PCPR, gdzie będzie przedstawiona oferta działalności POIK oraz aktualności

5.działania o charakterze profilaktycznym.

 1. całodobowe wsparcie telefoniczne
 2. Prowadzenie w zależności od występujących potrzeb grup terapeutycznych, wsparcia, edukacyjnych, czy socjoterapeutycznych;
 3. działania post – interwencyjne.
 4. superwizja dla pracowników POIK.