Uprzejmie informujemy, że do dnia 17.11.2021 r. osoby z niepełnosprawnościami (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne)  mogą ubiegać się o dofinansowanie kompletu pościeli i kompletu ręczników poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł IV, realizowanego przez   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w 2021 r.

Wsparcie adresowane jest do osób z niepełnosprawnościami będących mieszkańcami domów pomocy społecznej zlokalizowanych w powiecie tarnowskim. Polega na uzyskaniu kompletu pościeli oraz  kompletu ręczników, dofinansowanych ze środków PFRON.

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  • kserokopię postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kserokopię pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu) – w przypadku  reprezentowania osoby dorosłej przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika.

Formularz do pobrania.