Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.pcprtarnow.pl


Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.pcprtarnow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 14621 56 83
Faks: +48 14 688 91 22
E-mail: pcpr@powiat.tarnow.pl
Adres korespondencyjny: ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa https://www.pcprtarnow.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • Strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów,
 • filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących,
 • część zdjęć, grafik statycznych nie posiada tekstu alternatywnego.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • niższy kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami (czytelna czcionka),
 • funkcja podkreślenia tekstu
 • możliwość zastosowania funkcji jasnego tła,
 • możliwość zastosowania funkcji widoku strony w skali szarości

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wioleta Pustuła
e-mail: pcpr@powiat.tarnow.pl
Telefon: 146215683

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Tarnowie pracuje w jednej lokalizacji przy ul. Urszulańskiej 19, 33-100 Tarnów

 • w pobliżu (do 100 m) oznaczone kopertą miejsce parkingowe (ul. Urszulańska)
 • wjazd do budynku dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • budynek wyposażony w windę komunikacyjną,
 • obsługa w trybie indywidualnym,
 • informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny (tablice informacyjne),
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30 po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pod numerem telefonu +48 14621 56 83 (minimum 2-3 dni przed planowaną wizytą),
 • toaleta dla klientów na parterze, dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych.