Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

 

Obszar D – wymagane załączniki:

 1. Skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 2. Skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza wniosku) – wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu
 4. Skan dokumentu/ów stanowiących opiekę prawną nad podopiecznym/podopiecznymi (o ile dotyczy)
 5. Zaświadczenie o: zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub rejestracji w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy,
 6. W przypadku refundacji – dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów w każdym miesiącu wraz z dowodami zapłaty oraz pisemnego potwierdzenia pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod innego typu opieką w każdym miesiącu – z informacją o rzeczywistych kosztach poniesionych przez Wnioskodawcę – refundacja obejmuje okres do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.
 7. Kwota wnioskowana – zał. 
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy ( zał.)
 9. Zaświadczenie potwierdzające pobyt dziecka w żłobku przedszkolu – zał.
 10. Wnioskowana kwota dofinansowania – zał.
 11. Oświadczenie pełnomocnika – załącznik – dla Beneficjentów reprezentowanych przez pełnomocnika ustanowionego notarialnie
 12. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych albo dokument potwierdzający inne zdarzenia losowe, skutkującego stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie) wystawiony przez właściwą jednostkę (np.. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarna, Policję)–– o ile dotyczy.
   

   

  • Na czym polega dofinansowanie

   Dofinansowanie obejmuje ponoszone przez rodziców/opiekunów koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole). Ma za zadanie pomóc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

   Wyjaśnienie:

   Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, że nasza pomoc rozwiąże twój problem z zatrudnieniem.

   Możemy zwrócić koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli w całym okresie spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy lub zatrudnienie).

   Kto może skorzystać

   Każdy, kto:

   • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • jest aktywny zawodowo,
   • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

   Wyjaśnienie:

   Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

   Możesz liczyć na pomoc, jeśli jesteś aktywna/aktywny zawodowo tj. jesteś zarejestrowana/zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy albo pracujesz i potrzebujesz pomocy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem.

   Kto nie może skorzystać

   Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma:

   • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
   • wobec realizatora programu.

   Wyjaśnienie:

   Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

   Kiedy możesz złożyć wniosek

   • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
   • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023.

    Jak często możesz skorzystać

    Pomoc może być udzielona w każdym roku.