Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 5

Załączniki wymagane do wniosku:

 1. Skan/kopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 2. oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu – zał. nr 1,
 3. dwie oferty cenowe (np. faktury proforma określające proponowane do dofinansowania sprzęt elektroniczny, jego elementy lub oprogramowanie) dotyczące przedmiotu wniosku,
 4. Oświadczenia wg wzoru – zał. nr 5,
 5. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych -zał. nr 2,
 6. zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia /niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku: – zał. 4
 7. Uzasadnienie wniosku – zał. 7

 

Jeżeli dotyczy:

 1. zaświadczenie o pobieraniu nauki,

 

 1. zaświadczenie o zatrudnieniu – wystawione przez pracodawcę,

 

 

 1. dokument potwierdzający prowadzenie działalności rolniczej – w przypadku prowadzenia działalności rolniczą w  rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, (jeśli dotyczy)

 

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (jeśli dotyczy), tj.: – osobą zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) – osobą, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane /potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję)

 

 1. dokument stanowiący pełnomocnictwo lub opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje pełnomocnik lub opiekun prawny – skan/kopia

 

 1. oświadczenie pełnomocnika według wzoru zał. nr 6

 

 1. skan akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka.

 

 1. Karta informacyjna –  wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca jest reprezentowany przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika notarialnego – zał. nr 3

 

Informacja dodatkowa – dokumenty dołącza się do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącza się w oryginale.

Ważne jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać do okazania oryginału dokumentu lub innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

 

 • Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

  Wyjaśnienie:

  Skuter o napędzie elektrycznym to czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy.

  Oprzyrządowanie elektryczne do ręcznego wózka to przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe do zamontowania w standardowym wózku inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne odciążenie przy jeździe, pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się.

  Kto może skorzystać

  Każdy, kto ma:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dysfunkcję narządu ruchu, która powoduje problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
  • zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

  bez względu na wiek – ale osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) tylko jeśli są zatrudnione.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

   

  Kto nie może skorzystać

  Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto:

  • ma wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub
  • wobec realizatora programu.

  Wyjaśnienie:

  Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do Funduszu lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

 • Kiedy możesz złożyć wniosek

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023.