Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 2

  • Załączniki wymagane do wniosku: WNIOSEKWymagane dokumentyDofinansowanie kosztów utrzymania sprawności posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera inwalidzkiego

   1)Oświadczenie o wysokości dochodów netto

   Skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia)
   2) Skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby
   niepełnosprawnej
   3) Skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku
   dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
   4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza wniosku) – wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu

  • 5)Skan dokumentów potwierdzających posiadanie skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (faktura zakupu oraz imienna karta gwarancyjna) lub inny dokument potwierdzający posiadanie.6) Skan zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – jeżeli dotyczy
   7) Oferta cenowa określającą przedmiot dofinansowania i jego koszt wystawiona na Wnioskodawcę (wraz ze specyfikacja)
   8) Osoby ubiegające się o refundację zakupionego sprzętu: Zapłacona przez Wnioskodawcę faktura VAT dotycząca kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (z datą wystawienia nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku) wystawiona na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem zapłaty ww. faktury.
   9) W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – zaświadczenie o zatrudnieniu
   10) Zaświadczenie o rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (okres zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy- w pełnych miesiącach) lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – o ile dotyczy
   11) Zaświadczenie potwierdzające aktualny etap kształcenia ( ze szkoły, przedszkola, uczelni…)
   12) Oświadczenie Wnioskodawcy ( zał. nr 4)
   13) Oświadczenie pełnomocnika – załącznik nr 3a i 3b – dla Beneficjentów reprezentowanych przez pełnomocnika ustanowionego notarialnie.
   14). Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych albo dokument potwierdzający inne zdarzenia losowe, skutkującego stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie) wystawiony przez właściwą jednostkę (np.. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarna, Policję)–– o ile dotyczy

   15) Uzasadnienie wniosku

   Informacja dodatkowa – dokumenty dołącza się do wniosku w formie:
   1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
   2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącza się w oryginale.
   Ważne jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać do okazania oryginału dokumentu lub innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku

    

    

  • Na czym polega dofinansowanie

   Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

   Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany: przedmiot/ sprzęt/ urządzenie/ usługa, może być objęty dofinansowaniem. Istotnym elementem oceny wniosku jest uzasadnienie. Wnioskodawca powinien przekonać realizatora, że wnioskowany przedmiot dofinansowania zlikwiduje bądź ograniczy bariery w poruszaniu się. Możliwe jest dofinansowanie w szczególności: zakupu części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia, a także pomoc w pokryciu kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

   Wyjaśnienie:

   Musisz w uzasadnieniu wniosku opisać – co chcesz kupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, co rozwiąże twój problem w poruszaniu się.

   Możemy sfinansować koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (znaczny stopień niepełnosprawności) w terminie poniesienia kosztów objętych refundacją.

   Kto może skorzystać

   Każdy, kto ma:

   • znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • skuter lub wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

   Wyjaśnienie:

   Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

   Możesz liczyć na pomoc, jeśli posiadasz skuter lub wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Nie mamy innych wymagań. Skuter lub wózek ten nie musi być kupiony ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

    

   Kto nie może skorzystać

   Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma

   • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
   • wobec realizatora programu.

   Wyjaśnienie:

   Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

   Kiedy możesz złożyć wniosek

   • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
   • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023.