Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 1

  • Załączniki wymagane do wniosku: WNIOSEK
   • OBOWIĄZKOWE:
   1. Skan/kopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
   2. oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu – zał. nr 5,
   3. Dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania, wraz ze specyfikacją tj.: szczegółowym..wyposażeniem.
    W przypadku braku na ofercie cenowej szczegółowej specyfikacji – dodatkowego wyposażenia, należy dołączyć oprócz faktur proform specyfikacje szczegółową danego wózka (do dwóch niezależnych ofert cenowych).
   4. Kserokopia/skan zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – w przypadku osób nie pracujących i nieuczących się wymóg konieczny.

   zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest traktowane przez realizatora jak pozytywna opinia eksperta PFRON w zakresie rokowania uzyskania przez potencjalnego beneficjenta zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

   1. Oświadczenia wg wzoru – zał. nr 4,
   2. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych-zał. nr 1,
   3. zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia /niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku:

    

   1. Uzasadnienie wniosku – zał. 7

    

   Jeżeli dotyczy:

   1. zaświadczenie o pobieraniu nauki,

    

   1. zaświadczenie o zatrudnieniu – wystawione przez pracodawcę,

    

    

   1. dokument potwierdzający prowadzenie działalności rolniczej – w przypadku prowadzenia działalności rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, (jeśli dotyczy)

    

   1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (jeśli dotyczy), tj.: – osobą zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) – osobą, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane /potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję)

    

   1. dokument stanowiący pełnomocnictwo lub opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje pełnomocnik lub opiekun prawny – skan/kopia

    

   1. oświadczenie pełnomocnika według wzoru zał. nr 6

    

   1. skan akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka.

    

   1. Karta informacyjna – wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca jest reprezentowany przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika notarialnego – zał. nr 3

    

   • Na czym polega dofinansowanie

    Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
    Wyjaśnienie:
    Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym to  wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach codziennych i samoobsłudze, a także uczestniczenia społecznego (w szczególności uczestniczenia w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej).

    Kto może skorzystać

    Każdy, kto:

    • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
    • jest w wieku do 18 lat lub wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony,
    • jest zatrudniony lub się uczy lub posiada potwierdzone opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
    • posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

    Wyjaśnienie:
    Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

    Kto nie może skorzystać

    Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma

    • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
    • wobec realizatora programu.

    Wyjaśnienie:

    Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli w międzyczasie zdarzyły się problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

    Kiedy możesz złożyć wniosek

    • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
    • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023.