Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Wniosek o dofinansowanie

zał. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

zał. 2 zaświadczenie lekarskie:

a) osoba niewidoma

b) dysfunkcja kończyn górnych

c) osoba słabowidząca, dziecko do 16. roku życia dysfunkcja wzroku

d) osoba z dysfunkcją słuchu

 

Do wniosku należy przedłożyć dwie oferty cenowe np. faktury proforma określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt (wystawiona na Wnioskodawcę). W przypadku osoby nieletniej lub ubezwłasnowolnionej na fakturze winna być adnotacja z danymi osobowymi

– W przypadku refundacji Dokumenty wystawione na Wnioskodawcę tj. faktura VAT lub rachunek za zakupione towary/usługi, potwierdzające wysokość poniesionych kosztów w okresie do 180 dni przed złożeniem wniosku

 

zał. 3 wypełnić w przypadku reprezentacji wnioskodawcy przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika 

zał. 4 wymagane oświadczenia wnioskodawcy 

zał. 5 uzasadnienie wniosku – należy wskazać przesłanki uzasadniające cel zaopatrzenia 

zał. 6 zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)

zał. 7 oświadczenie o wysokości dochodów 

zał. 8 oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)

Wymagane dokumenty – lista 

 

   • Na czym polega dofinansowanie

    Przedmiotem dofinansowania są koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, także kupionego w ramach programu „Aktywny samorząd”

    Kto może skorzystać

    Każdy, kto:

    • skorzystał z dofinansowania w ramach Obszaru B „Aktywnego samorządu”, czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
    • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

    Wyjaśnienie:

    Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

    Kto nie może skorzystać

    Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma:

    • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
    • wobec realizatora programu.

    Wyjaśnienie:

    Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli w międzyczasie zdarzyły się problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

    Kiedy możesz złożyć wniosek

    • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
    • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023.