Dofinansowania do zakupu oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

 

Wniosek o dofinansowanie

zał. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

zał. 2 zaświadczenie lekarskie – lekarza specjalista

zał. 3 wypełnić w przypadku reprezentacji wnioskodawcy przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika 

zał. 4 wymagane oświadczenia wnioskodawcy 

zał. 5 uzasadnienie wniosku – należy wskazać przesłanki uzasadniające cel zaopatrzenia 

zał. 6 zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)

zał. 7 oświadczenie o wysokości dochodów 

zał. 8 oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)

Wymagane dokumenty – lista 

 

 

Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo i trudno ci korzystać z samochodu? Chcesz dostosować go do swoich potrzeb? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu oprzyrządowania samochodu? Sprawdź, jak to zrobić.

Na czym polega dofinansowanie

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Możemy dofinansować każdy sprzęt i każde urządzenie, które ułatwią ci kierowanie samochodem lub przewóz osoby niepełnosprawnej. Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać – co chcesz kupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, że właśnie to urządzenie rozwiąże twój problem w poruszaniu się. Dofinansowane mogą być koszty zakupu i usługi montażu oprzyrządowania samochodu.

 

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż. oraz
 • niepełnosprawność narządu ruchu,
  bez względu na wiek – ale osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) tylko jeśli są zatrudnione.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Możesz liczyć na pomoc, jeśli masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 05-R. Jeśli dysfunkcja narządu ruchu dotknęła cię z innego powodu, to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza specjalisty (np. ortopedy, reumatologa, rehabilitanta, neurologa), że w wyniku swojej niepełnosprawności doświadczasz trudności w poruszaniu się. Zaświadczenie to nie będzie potrzebne, jeśli miałeś wcześniej dokument, który potwierdzi, że problemy w poruszaniu się mają stały charakter  (np. wypis ze szpitala, wcześniejsza diagnoza lekarska itp.) i powiatowe centrum pomocy rodzinie przyjmie taki dokument.

Jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), to pomoc możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nadal pracujesz. W grę wchodzi w zasadzie każda praca, w tym własna działalność gospodarcza lub rolnicza.

 • Rozwiń tekst

  Kto nie może skorzystać

  Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto:

  • ma wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub
  • wobec realizatora programu.

  Wyjaśnienie:

  Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego . Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

  Co musisz przygotować

  • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
  • dokument, który potwierdza opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  • opcjonalnie: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,
  • opcjonalnie: ofertę cenową,
  • opcjonalnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
  • opcjonalnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołącz do wniosku w formie: 

  • skanu – jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – jeśli składasz wniosek tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącz w oryginale.

  Ważne: jednostka, która udziela wsparcia, może wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  Kiedy możesz złożyć wniosek

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023.

   Ile możesz otrzymać

   Maksymalna kwota dofinansowania:  70  000 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8 000 zł.

   Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie  na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest, aby uzasadnić potrzebę zakupu.

   Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.

    

   Jak często możesz skorzystać

   Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

   Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

   • pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania,
   • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę, a także wobec osób uczących się (nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły podstawowej), które w uzasadnieniu wniosku lub w dodatkowym wystąpieniu wykażą, że posiadany sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia potrzeb wynikających z aktualnie realizowanego etapu edukacji – w szczególności w sytuacji zmiany formy kształcenia na wyższą.​

   Wyjaśnienie:

   Pomoc w programie może być udzielana co 3 lata. Przykładowo, jeśli w 2020 roku otrzymałeś pomoc w zakupie ręcznego gazu-hamulca, to dopiero w 2024 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie oprzyrządowania.

   Jeśli jednak twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej oprzyrządowania, albo w wyniku zdarzeń losowych je utraciłeś (np. kradzież lub wypadek) – zwróć się do  swojego powiatowego centrum pomocy  rodzinie o skrócenie okresu karencji. Pozytywna decyzja powiatu pozwoli ci złożyć kolejny wniosek wcześniej.

   Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

   Definicja programowa oprzyrządowania samochodu jest szeroka i nie zawiera zamkniętego katalogu urządzeń możliwych do dofinansowania. Mogą to być stacjonarne  oraz  mobilne, ale  dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności przedmioty i urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

   Stacjonarne urządzenia, to m.in.:

   • sprzęgło automatyczne,
   • ręczny sterownik sprzęgła,
   • ręczny gaz-hamulec,
   • przedłużenia pedałów,
   • przeniesienie przełącznika świateł i kierunkowskazów na prawą rękę,
   • możliwość dodatkowego sterowania tymi funkcjami poprzez „pilota-centralkę”,
   • przeniesienie przełącznika wycieraczek na lewą rękę,
   • przeniesienie dźwigni hamulca pomocniczego na lewą rękę,
   • przeniesienie pedału gazu na lewą stronę,
   • umieszczenie foteli: kierowcy i pasażera na obrotowej podstawie,
   • dodatkowe uchwyty na kierownicy umożliwiające prowadzenie samochodu jedną ręką,
   • dodatkowe uchwyty pomocne przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu.

   Urządzenia do przewozu, to m.in.:

   • podłokietniki przy fotelach,
   • trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla osób mających problemy w utrzymaniem równowagi,
   • elektrycznie podnoszone-opuszczane oparcia foteli,
   • możliwość regulacji innych elementów siedziska,
   • dodatkowe składane stopnie przy tylnych lub bocznych drzwiach z elektrycznym i mechanicznym sterowanie,
   • montaż foteli na szybkozłączach, umożliwiających niekłopotliwe umieszczanie na ich miejscu wózka inwalidzkiego,
   • windy lub najazdy załadunkowe dla wózka z pasażerem z możliwością elektrycznego obniżenia wysokości samochodu o ok. 20 cm,
   • „żurawiki” – ułatwiające załadunek wózka do bagażnika lub bagażniki dachowe z opcją automatycznego załadunku wózka.

   Mobilne przedmioty, to m.in.:

   • specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy,
   • podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego,
   • dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego.

   Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany  przedmiot dofinansowania spełnia warunki określone w definicji (czy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu, czy umożliwi użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego). Istotnym elementem oceny wniosku jest związek wnioskowanego zakupu z realizacją celu szczegółowego programu, wskazanego w rozdziale V ust. 2 pkt 2 programu – „2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych”. W tym zakresie istotne będzie uzasadnienie wniosku, w którym wnioskodawca powinien przekonać realizatora, że wnioskowany przedmiot dofinansowania zlikwiduje bądź ograniczy ww. bariery.

   Dofinansowane mogą być koszty zakupu i usługi montażu oprzyrządowania samochodu.