Turnusy rehabilitacyjne

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, lub
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, którego organizator a także ośrodek posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu. Ponadto wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych zgodnie z Jej dysfunkcjami lub schorzeniami, określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim. Centralny rejestr ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne i organizatorów tych turnusów, znajduje się na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/

Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Zarządzenie Nr 23.2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie 

Wniosek

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obligatoryjne przy składaniu wniosku o dofinansowanie)

Informacja dotycząca przedstawiciela ustawowego – wypełnić w przypadku reprezentacji osoby z niepełnosprawnością przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ustanowionego notarialnie

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można składać w każdym czasie, jednakże z powodów organizacyjnych winny być składane do końca lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19 w pokoju nr 305 w godz. od 9:00 do 13:00, w dniach wtorek -piątek (obsługa bezpośrednia), pod nr telefonu 14/6215683 wew. 30.