Likwidacja barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Wniosek – bariery w komunikowaniu – dorośli

Wniosek – bariery w komunikowaniu – dzieci

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki:

  • W przypadku osoby dorosłej:

– aktualne orzeczenie /kopia/ o stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Powiatowy Zespół orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie /kopia/ o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. /KRUS.

– Zaświadczenie lekarskie wystawione przez  lekarza specjalistę  dot. stanu      zdrowia,/ przyczyna niepełnosprawności/, zawierające informację o rodzaju   niepełnosprawności i jego wpływie na trudności w komunikowaniu się.

– badanie słuchu-audiogram .

– opinia  logopedy z uwzględnieniem konieczności dofinansowania do likwidacji   barier w komunikowaniu się wynikającej z niepełnosprawności.

– oferty cenowe z dwóch punktów sprzedaży.

– zaświadczenie z zakładu pracy ze wskazaniem zajmowanego stanowiska pracy.

  • W przypadku dziecka:

– aktualne orzeczenie /kopia/ o stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Powiatowy Zespół orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie /kopia/ o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. /KRUS/.

– zaświadczenie lekarskie wystawione przez  lekarza specjalistę  dot. stanu      zdrowia,/ przyczyna niepełnosprawności/, zawierające informację o rodzaju   niepełnosprawności i jego wpływie na trudności w komunikowaniu się.

– opinia pedagoga szkolnego oraz logopedy z uwzględnieniem konieczności dofinansowania do likwidacji   barier w komunikowaniu się wynikającej z niepełnosprawności.

– badanie słuchu – audiogram

– Oferty cenowe z dwóch punktów sprzedaży.

– zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki

– zaświadczenia o dochodach .

– Inne dokumenty wskazane przez PCPR w Tarnowie

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a ich realizacja następuje w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku kalendarzowym.

Regulamin

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19 w pokoju nr 305 w godz. od 9:00 do 13:00, w dniach wtorek -piątek (obsługa bezpośrednia) , pod nr telefonu 14/6215683 wew. 30.

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie dotyczące wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON